Здравеопазване

Здравеопазването е комплексна област, която съдържа в себе си множество направления и генерира огромно количество документи на хартиени носители. Информацията в документите са изключително конфиденциални и са пряко свързани със защитата на личните данни и лекарската тайна. Димирома успешно спомага на своите клиенти в областта на здравеопазването за повишаването на административните процеси и с това на качеството на предлаганите услуги за пациентите. Работим успешно с болници, клиники, профилирани, лични лекари, лаборатории, стоматологични заведения и педиатрии.

Използвани решения на ДИМИРОМА:

Дигитализация на документи

Дигитализирането на документи оптимизира процесите в компанията, като ускорява многократно скоростта на обмен и консумация на информацията.

Виж повече

Съхранение на документи и информация

Освободете се от необходимостта да поддържа специализирано помещение за съхранение със специални условия.

Виж повече

Унищожение на документи

Унищожението на документи е важен елемент от сигурността на информация на всяка една организация.

Виж повече

Организиране на физически архив

Архивът на всяка компания е едно от най-ценните притежания.

Виж повече

Ръчно въвеждане на данни в електронен вид

Екипът на ДИМИРОМА от машинописти прехвърля информацията от документи с ръкописен текст към електронна система или софтуер.

Виж повече

ДИМИРОМА добавиха сериозна административна скорост и качество в болничното заведение по отношение на документите ни!

Д-р Тоцев