Организиране на физически архив

Независимо от своя вид, документите са материални предмети и като такива са подложени на естествено стареене и разрушаване под влиянието на външни фактори.

Архивът на всяка организация/компания е едно от най-ценните притежания. Нараства прогресивно и непропорционално, а помещенията за съхранение се оказват малки, информацията става трудно достъпна, времето за търсене се увеличава, законовите изисквания се увеличават постоянно.

Архивната сграда, оборудването и реквизита й са основните фактори за физическото опазване на документите и тяхното използване. Задължителни условия при изграждането на сграда със специализирани архивни помещения са: терен с високи подпочвени води далеч от крупни производствени обекти и трафопостове; сеизмоустойчиви; противопожарно осигурени; климатизирани; термографирани; охранявани; подлежащи на ежемесечна дезинфекция, дезинсекция и дератизация; обслужвани от специалисти.