Унищожение на документи

Унищожението на документи е важен елемент от сигурността на информация на всяка една организация. Натрупването на голям обем от документи води до по трудно управление на давността на съответните типове документи.

След изтичането на валидността на даден вид документ, същия следва да се анализира дали е необходимо да се архивира или да бъде унищожен.

Разбира се документи с важна справочна, икономическа или правна стойност е задължително да се архивират.

Унищожаване на документи при клиента

Унищожаване на документи в Международен Център за Дигитализация и Управление на Архиви

Унищожението на документи при клиента има редица удобства за клиента и възможност за пряко участие в процеса по преглед и селектиране на документи за унищожение по зададени критерии, съвместно със служители на ДИМИРОМА. Самото унищожение на документите се осъществява с шредери с ниво на сигурност по DIN: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7. Клиентът може да получи шредираните докуемнти моментално по негово желание.

Като неудобство може да се отчете натрупването на техника и хора на ДИМИРОМА ЕООД в обект на клиента и възможността от кратко нарушаване на трудовия процес при клиента в следствие на вложения процес там по унищожение на документи.

Този модел е приложим и оптимизиран за малък до среден по обем архив.

Процес и жизнен цикъл

tree

По-важните компонентни услуги на решениетоВключва преглед и селектиране на документи за унищожение по зададени критерии. Такива може да бъдат дати, дубликати, съдържание, тип или друг селективен метод. Осъществява се от служители с профил „Архивистика и документалистика“ и гарантира прецизност и бързина.


Включва унищожение на документи чрез шредиране със степен на сигурност по DIN от P-1 до P-7. Шредерите са с големина до два кубически метра и ниво на шум до 100 db.


Включва издаването на лигитимен акт за унищожение и сертификат за унищожените документи, като цялата дейност се съгласува с Дирекция ‚Държавни архиви.

Ценообразуване

Ценообразуването е базирано на броя хартиени носители.

Срок на предоставяне

Определя се от броя на хартиените носители и разкомплектоването.

При модела „УНИЩОЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ в МЦДУА“ целият обем от желания масив от документи за унищожение се трансферира до МЦДУА и там се осъществява поетапното му унищожение чрез шредиране. При този модел клиентът не е включен в процеса по унищожение, като има ангажимент да присъства в МЦДУА при отваряне на транспортните пломбирани кутии. Разбира се възможно е присъствие на представител на клиента в МЦДУА при всички етапи на унищожение. Самото унищожение на документите се осъществява с шредери с ниво на сигурност по DIN: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7.

Този модел е предвиден и оптимизиран за големи по обем архиви.

Процес и жизнен цикъл

tree

По-важните компонентни услуги на решениетоВключва дейности по премахване на подвързии, класьори, дела или папки ако съдържателите са с по голяма дебелина от 8 см.


Включва трансфер с лекотоварен или тежкотоварен автомобил, както и дейностите по товарене, разтоварване, приемане и предаване на товарни кутии с документи.


Включва трансфер с лекотоварен инкасо автомобил, както и дейностите по товарене, разтоварване, приемане и предаване на товарни кутии с документи.


Включва ескорт от един допълнителен автомобил с въоръжена охрана от четири души.


Включва преглед и селектиране на документи за унищожение по зададени критерии. Такива може да бъдат дати, дубликати, съдържание, тип или друг селективен метод. Осъществява се от служители с профил „Архивистика и документалистика“ и гарантира прецизност и бързина.


Включва унищожение на документи чрез шредиране със степен на сигурност по DIN от P-1 до P-7.


Включва издаването на лигитимен акт за унищожение и сертификат за унищожените документи, като цялата дейност се съгласува с Дирекция ‚Държавни архиви.

Срок на предоставяне

Определя се от броя на хартиените носители и разкомплектоването.

Ценообразуване

Ценообразуването е базирано на броя хартиени носители, както и дали е необходимо документите да бъдат разкомплектовани от съдържатели.