Одити и анализи

Натрупването на големи обеми с информация на хартиени носители води до по трудно извършване на справки, извеждане на аналитични данни или до обобщена информация. Това е в сила изключително силно за документни масиви без сериозна организация и архивна класификационна схема и процес на съхранение.

За извършването на анализ, обобщения или справки се изисква сериозен човешки ресурс по отношение на квалификация и образователен ценз.

ДИМИРОМА разполага с експертен екип от специалисти с профил „Архивистика и документалистика“, които могат да извършват задълбочени анализи на архиви.

Като резултат от подобни анализи можем да дефинираме като крайни продукти – обобщения, справки, статистически данни, изведена информация по зададени критерии, риск анализ за състояние на хартиени носители, анализ на състояния архивни фондове, предписания за промяна на състояние на архивни фондове и други.

Възможни са провеждане на инвентаризация и описи и протоколи с детайлна информация за състояние, количествен и качествен състав на даден архив. Друг вид краен продукт на този вид решение е извличането на информация по дефинирани критерии.

Процес и жизнен цикъл

tree

По-важните компонентни услуги на решението

  • Инвентаризация на архив
  • Изготвяне на доклад за състояние на архив. Предписания
  • Извличане на данни по зададени критерии и спецификация
  • Извеждане на обобщения на данни от документния масив
  • Извеждане на статистически данни от масива с документи
  • Изработка на справки по зададени критерии и спецификация

Ценообразуване

Строго специфично за всеки случай. Цената зависи от необходимата изведена информация и големината на архива.

Срок на предоставяне

От 1 до 6 месеца.